Persbericht: Fire-Up International BV - Stand van zaken 14-07-2022

Update

Sinds de brand in ons magazijn op 13 juni jl. ontvangen wij veel vragen. Veiligheid en duurzaamheid staan voor Fire-Up International BV International BV steeds voorop. We geven daarom graag een update van hetgeen we op dit moment kunnen delen.

Informatiebijeenkomst Omwonenden
Op woensdag 14 juli jl. hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor de omwonenden van Fire-Up International BV om hen te informeren over de stappen die we hebben genomen om te zorgen dat we de overlast voor de omwonenden in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Blauwe en groene containers voor het pand van Fire-Up International bv 

Tijdens de informatiebijeenkomst kregen we van de omwonende vragen over de blauwe containers die voor het pand van Fire-Up International BV en de groene containers aan het einde van de straat staan. We hebben uitgelegd dat hier het bluswater in zit wat gebruikt is om de brand van 13 juni jl. te blussen. Deze containers moeten blijven staan tot het bluswater wat hier in zit is geanalyseerd door het afvalverwerkingsbedrijf. We hopen dat dit binnen elke weken is afgerond en dan zullen de containers worden verwijderd. 

Afzuiginstallatie

Al geruime tijd voor de brand van 13 juni jl. was Fire-Up International BV bezig om te onderzoeken of we een afzuiginstallatie konden installeren om te zorgen dat de geuroverlast tot een minimum beperkt zal worden voor de omwonenden. Begin september 2022 zal deze afzuiginstallatie operationeel zijn.

Bogdan Costescu, General Manager


Update

Since the fire in our warehouse on June 13, we receive many questions. Safety and sustainability are always paramount for Fire-Up International BV. We are therefore pleased to provide an update of what we can share at this moment.

Information meeting for local residents

On Wednesday, July 14, we held an information meeting for local residents of Fire-Up International BV to inform them about the steps we have taken to ensure that we minimize the inconvenience for local residents in the future.

Blue and green containers in front of the Fire-Up International BV premises.

During the information meeting, local residents asked us about the blue containers in front of the Fire-Up International BV building and the green containers at the end of the street. We explained that these containers contain the extinguishing water that was used to extinguish the fire on June 13. These containers must remain in place until the extinguishing water in them has been analyzed by the waste processing company. We hope that this will be completed within a few weeks and then the containers will be removed. 

Extraction system

Long before the fire on June 13, Fire-Up International BV was investigating whether we could install an extraction system to ensure that the odor nuisance for the local residents would be kept to a minimum. This extraction system will be operational in early September 2022.

Bogdan Costescu, General Manager

Persbericht: Fire-Up International BV - Stand van zaken 30-06-2022