Persbericht: Fire-Up International BV - Stand van zaken 30-06-2022

Update

Sinds de brand in ons magazijn op 13 juni jl. ontvangen wij veel vragen. Veiligheid en duurzaamheid staan voor Fire-Up International BV International BV steeds voorop. We geven daarom graag een update van hetgeen we op dit moment kunnen delen.

Herstart productie
Onze productie heeft naar aanleiding van de brand in ons magazijn op 13 juni jl. enige tijd stilgelegen. Inmiddels hebben wij de productie met behulp van onze toegewijde medewerkers weer opgestart. Fire-Up International BV International BV voldoet daarbij aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder vergunningen.

Opslag van goederen

Het magazijn is volledig verloren gegaan en zal niet meer op deze locatie worden herbouwd. Fire-Up International BV International BV heeft op andere locaties alternatieven gevonden voor opslag van goederen en ook nadere maatregelen genomen ter voorkoming van het ontstaan van brand.

Onze toekomst in Oisterwijk

Fire-Up International BV staat in contact met de gemeente Oisterwijk en gezamenlijk kijken wij naar de toekomst van Fire-Up International BV op de huidige locatie. Daarbij worden ook de opties voor verplaatsing naar een andere locatie in overweging genomen. Hoe dan ook werken wij momenteel aan technische maatregelen om eventuele overlast voor omwonenden verder te voorkomen. Zo werkt Fire-Up International BV voortdurend aan verbetering.

Bogdan Costescu, General Manager


Update

Since the fire in our warehouse on June 13, we have been receiving many inquiries. Safety and sustainability are always paramount to Fire-Up International BV. We are therefore pleased to provide an update on what we can share at this time.

Restart of production

As a result of the fire in our warehouse on June 13, our production has been stopped for some time. We have now restarted production with the help of our dedicated employees. In doing so, Fire-Up International BV complies with the applicable laws and regulations, including permits.

Storage of goods

The warehouse has been completely lost and will not be rebuilt at this location. Fire-Up International BV has found alternatives for storage of goods at other locations and has also taken further measures to prevent fire from starting.

Our future in Oisterwijk

Fire-Up International BV is in contact with the municipality of Oisterwijk and together we are looking at the future of Fire-Up International BV at the current location. This includes considering the options for relocation to another location. In any case, we are currently working on technical measures to further prevent any inconvenience to local residents. In this way, Fire-Up International BV is continuously working on improvement.

Bogdan Costescu, General Manager

Persbericht: Fire-Up International BV    Stand van zaken 23-06-2022