Persbericht: Stand van zaken Fire-Up International B.V. 15-06-2022

Als gevolg van de brand die gisteren bij Fire-Up in Oisterwijk ontstond, heeft het bedrijf nu 4 speerpunten opgesteld: de medewerkers, de klanten, bedrijven in de nabijheid van onze locatie en de lokale inwoners van Oisterwijk.

Ten eerste wil Fire-Up hierbij haar welgemeende dankbaarheid uiten naar de gemeente Oisterwijk en hulpdiensten zoals de brandweer en politie. Zij waren snel in staat om op professionele wijze de verspreiding van de ontstane brand te beperken, zodat medewerkers en nabijgelegen bedrijven hierdoor zo min als mogelijk geraakt werden.

Gisteren startte Fire-Up als eerste om de veiligheid van haar 30 medewerkers te waarborgen; zij hebben op dit moment geen werkplek tot hun beschikking. Vandaag en in de aankomende tijd zal ons crisismanagementteam zich volop bezighouden met het informeren van haar medewerkers en andere belanghebbenden over de situatie van dat moment en assistentie verlenen aan haar medewerkers.

Gelukkig is de brand in het magazijn geblust. Nu zijn wij druk in overleg met onze werknemers die hun taken niet kunnen uitvoeren om hiervoor een goede oplossing te vinden.

Instanties onderzoeken op dit moment het ontstaan van de brand, maar op dit moment is het nog te vroeg om de oorzaak te kunnen achterhalen. Met eerder opgedane ervaring bij eerdere incidenten, welke ook waren gesitueerd in het magazijn, heeft Fire-Up een hele reeks aan maatregelen genomen om brand of rookontwikkeling te voorkomen. Nu wachten wij eerst de onderzoeksresultaten af over de oorzaak van dit incident, voordat wij verdere stappen ondernemen. Wat we zeker weten is dat we na overleg met de gemeente besloten hebben om het magazijn op een andere locatie dan Nedervonder 13 op te zetten.

Interview:

  • “Ten eerste betreuren wij dit incident en tegelijkertijd tonen wij onze dankbaarheid dat niemand gewond is geraakt. Echter, is het op dit moment nog een te vroeg stadium om de oorzaak te kunnen bepalen, hiervoor dienen de autoriteiten eerst de bron van de brand te onderzoeken”, aldus Bogdan Costescu [General Manager Fire-Up International BV].

  • Ten tweede bedanken wij alle overheden, zoals brandweer en politie, die zeer snel ter plekke waren om personen en omliggende panden te beschermen. Door hun grote professionaliteit hebben zij meer schade kunnen voorkomen.

  • Ten derde kunnen wij op dit moment niet in de toekomst kijken wat met Fire-Up gaat gebeuren. Onze focus ligt op dit moment voor het zorgen voor onze medewerkers. Uiteraard assisteren wij de autoriteiten in hun onderzoekswerk naar de oorzaak van het incident en geven hieraan onze volledige medewerking.  “We hebben een goede reden om snel, hopelijk binnen enkele weken, erop terug te komen wat de volgende stappen voor ons bedrijf zijn. Een stap kunnen wij wel met zekerheid aangeven en dat is dat na overleg met de gemeente wij besloten hebben om het magazijn op een andere locatie dan de Nedervonder 13 te herplaatsen”, concludeert Bogdan Costescu.

Bogdan Costescu, General Manager Fire-Up International B.V.


As a result of the fire that occurred yesterday at Fire-Up in Oisterwijk, the company has now established 4 focal points: the employees, the customers, companies in the vicinity of our location and the local residents of Oisterwijk.

Firstly, Fire-Up would like to express its sincere gratitude to the municipality of Oisterwijk and emergency services such as the fire and police. They were able to quickly and professionally contain the spread of the fire, minimizing the impact on employees and nearby businesses.

Yesterday, Fire-Up was the first to start to ensure the safety of its 30 employees; they currently have no workplace available to them. Today and in the coming time, our crisis management team will be fully engaged in informing its employees and other stakeholders of the current situation and providing assistance to its employees.

Fortunately, the fire in the warehouse has been extinguished. Now we are busy consulting with our employees who cannot perform their duties to find a good solution for this.

Authorities are currently investigating the origin of the fire, but at this time it is still too early to determine the cause. With the experience of previous incidents, which were also located in the warehouse, Fire-Up has taken a whole series of measures to prevent fire or smoke development. Now we are waiting for the investigation results on the cause of this incident before we take any further steps. What we know for sure is that after consulting with the municipality, we have decided to set up the warehouse at another location than Nedervonder 13.

Interview:

  • "First of all, we regret this incident and at the same time we show our gratitude that no one was injured. However, at the moment it is too early to determine the cause, for this the authorities should first investigate the source of the fire," said Bogdan Costescu [General Manager Fire-Up International BV].

  • Secondly, we thank all authorities, such as the fire department and police, who were on site very quickly to protect people and surrounding properties. Because of their great professionalism, they were able to prevent more damage.

  • Third, at this time we cannot see into the future what will happen to Fire-Up. Our focus at this time is to take care of our employees. Of course, we are assisting the authorities in their investigative work to determine the cause of the incident and are fully cooperating with them.  "We have good reason to come back to you soon, hopefully within a few weeks, on what the next steps for our company will be. One step we can indicate with certainty and that is that after consultation with the municipality we have decided to relocate the warehouse at another location than the Nedervonder 13," concludes Bogdan Costescu.

Bogdan Costescu, General Manager Fire-Up International B.V.

Persbericht: Fire-Up wordt overgenomen door Swedish Match
Lights Division Swedish Match neemt Fire-Up International over